การเตรียมดิน
การเตรียมพื้นที่ปลูกดอกมะลิ ดินที่เหมาะแก่การปลูกต้องเป็นดินร่วนปนทราย วิธีการเตรียมพื้นทีมีดังนี้คือ
1. ไถเตรียมดินหรือไถดะ
2. ไถยกร่อง
3. โรยปูนขาวผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
4. ตากดินไว้ให้แห้งประมาณ 15 วัน
5. ขึ้นแปลงปลูกกว้างประมาณ 2 เมตร ความสูงต้องพ้นระดับน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมถึง
6. ขุดหลุมพอประมาณ ไม่ลึกมาก
7. ลองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน
8. นำกล้าพันธุ์ลงปลูก เสร็จแล้วกลบดิน
9. นำฟางข้าวมาคลุมบริเวณโคนต้นให้ทั่วแปลง เพื่อเป็นการรักษาความชื้นของหน้าดินและป้องกันวัชพืช
10. รดน้ำให้พอชุ่ม ไม่ควรรดทีละมากๆ อย่าปล่อยให้โคนต้นแห้ง ต้องดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ