จำข้อมูลการล็อคอิน
ID
PW
[ ลืมรหัสผ่าน? ][]
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา


ชมทั้งหมด:
1625355
ชมวันนี้:
18
ชมเดือนนี้:
6615
ชมสูงสุด/วัน:
6208
ชมวานนี้:
372

สมาชิก: : [0] บุคคลทั่วไป: : [5]
 
 
 
เปิด ข้อมูลโรงเรียน
เปิด ข้อมูลบุคลากร
เปิด แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.1
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.2
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
               ภายในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเวตวันวิทยาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง และมีทักษะในการดำรงชีวิต เน้นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน ฝึกกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากร เป็นต้นแบบการสอนปฐมวัย ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคนดีศรีเวตวัน โดยพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมและพึงพอใจในการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตสำนึกในความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ
1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น โดยยึดแนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไข พุทธศักราช 2545 และสามารถปรับปรุงตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน นอกห้องเรียน และสุขาภิบาล ให้มีบรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียน มีความมั่นคง ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. จัดระบบนิเทศภายใน และพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรัก ความศรัทธา มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมแรง ร่วมใจ ในการพัฒนาและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ยุทธศาสตร์
1. โรงเรียนจะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อแสวงหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพิ่มความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน เสริมสร้างรากฐานการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและสุขาภิบาลในโรงเรียนให้มีบรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียน มีความมั่นคง ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม และบรรยากาศเอื้ออำนวย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความศรัทธา และความพึงพอใจ
4. โรงเรียนจะพัฒนาระบบบริหารและเสริมสร้างการทำงานของครูให้เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียนและชุมชน โดยใช้กระบวนการทำงานและการมีส่วนร่วม จัดการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และเรียนรู้ร่วมกัน

     


 
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา