โรงเรียนเวตวันวิทยา --- สพท.อบ.๕ - เทคโนโลยีสารสเนเทศ3 ม.2

http://www.wettawan.com/main2010/index.php?area=1&p=static&page=techno3


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> เทคโนโลยีสารสเนเทศ3 ม.2
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ3)                        รหัสวิชา ง20243
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                               80 ชั่วโมง/ภาคเรียน

1. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตได้
2. นักเรียนบอกประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้
3. นักเรียนบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้
4. นักเรียนบอกอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งได้
5. นักเรียนบอกขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้อินเทอร์เน็ตได้
6. นักเรียนบอกประเภทของโปรแกรมที่ใช้งานกับอินเทอร์เน็ตได้
7. นักเรียนบอกความหมายความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8. นักเรียนบอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
9. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
10. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง
11. นักเรียนมีทักษะในการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง
12. นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Facebook) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
13. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
เกณฑ์การประเมิน
• ใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติ
• แบบทดสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน
• ก่อนกลางภาค (30) หลังกลางภาค (20) ก่อนปลายภาค (30) ปลายภาค (20)
• ส่งงาน/ใบงาน (40) ภาคปฏิบัติ (50) ความประพฤติ (10)