โรงเรียนเวตวันวิทยา --- สพท.อบ.๕ - หน่วยที่ 8 อินเตอร์เน็ต (เทคโนโลีสารสนเทศ1)

http://www.wettawan.com/main2010/index.php?area=1&p=static&page=tech1_lession8


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> หน่วยที่ 8 อินเตอร์เน็ต (เทคโนโลีสารสนเทศ1)


  • อินเตอร์เน็ตคืออะไร
  • อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
  • การสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต
  • ข้อดี-ข้อจำกัดของอินเตอร์เน็ต