โรงเรียนเวตวันวิทยา --- สพท.อบ.๕ - หน่วยที่ 6 องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ1)

http://www.wettawan.com/main2010/index.php?area=1&p=static&page=tech1_lession6


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> หน่วยที่ 6 องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสารสนเทศ1)


  • ระบบสารสนเทศ
  • การจัดการสารสนเทศ