โรงเรียนเวตวันวิทยา --- สพท.อบ.๕ - บทเรียนที่ 4 การหาค่าผลรวม เฉลี่ย ร้อยละ

http://www.wettawan.com/main2010/index.php?area=1&p=static&page=study-tech4-5


คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> บทเรียนที่ 4 การหาค่าผลรวม เฉลี่ย ร้อยละ
บทเรียนที่ 4 การหาค่าผลรวม เฉลี่ย ร้อยละ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเวตวันวิทยา

ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาดังต่อไปนี้