จำข้อมูลการล็อคอิน
ID
PW
[ ลืมรหัสผ่าน? ][]
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา


ชมทั้งหมด:
1633257
ชมวันนี้:
423
ชมเดือนนี้:
3332
ชมสูงสุด/วัน:
6208
ชมวานนี้:
549

สมาชิก: : [0] บุคคลทั่วไป: : [4]
 
 
 
เปิด ข้อมูลโรงเรียน
เปิด ข้อมูลบุคลากร
เปิด แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.1
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.2
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> ข่าวสาร >> แจ้งข่าวทั่วไป
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไม่มีภาพประกอบ

ประกาศโรงเรียนเวตวันวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 โรงเรียนเวตวันวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนเวตวันวิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wettawan.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗๙๖๐๖๙๗๘ ในวันและเวลาราชการ

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
สมาน วิโรจน์อุไรเรือง 
(นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
ศศิวิมล ทันวัน
(นางศศิวิมล ทันวัน)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
 โดย นางศศิวิมล ทันวัน ครู
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | 18-12-2018, 14:28:00 | บันทึกโดย:Admin
   
ให้คะแนนบทความความคิดเห็น
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : Our partners

clonazepam vs diazepam mgdiazepam.com
<a href="https://mgdiazepam.com/#">diazepam 2mg</a>
diazepam stop smoking
<a href=https://mgdiazepam.com/#>diazepam 2mg</a>
mixing diazepam and clonazepam
เมื่อเวลา: 08-12-2019, 03:23:45 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : xltmpmglis

<a href="http://bupropion24.com/">bupropion 150</a> <a href="http://valtrex100.com/">cost of valtrex in canada</a>
เมื่อเวลา: 08-12-2019, 03:19:06 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : rsbpafty

<a href="https://valtrex100.com/">where can i buy valtrex</a> <a href="https://phenergan24.com/">phenergan</a> <a href="https://bupropion24.com/">cost of bupropion in australia</a> <a href="https://synthroid911.com/">synthroid medication online</a> <a href="https://propranolol100.com/">buy propranolol 40 mg</a>
เมื่อเวลา: 07-12-2019, 21:21:42 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : information

mylan diazepam reviews mgdiazepam.com
<a href="https://mgdiazepam.com/#">diazepam 10 mg</a>
diazepam, dog
<a href=https://mgdiazepam.com/#>diazepam for dogs</a>
low to high dose for diazepam
เมื่อเวลา: 07-12-2019, 18:59:40 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : autjxmuz

<a href="https://bupropion24.com/">bupropion 100 mg</a>
เมื่อเวลา: 07-12-2019, 12:22:41 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : mexico online pharmacy

Hello, good site pharmacy tech online course
เมื่อเวลา: 07-12-2019, 10:35:17 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : company's news

diazepam ssri mgdiazepam.com
<a href="https://mgdiazepam.com/#">diazepam 2mg</a>
rxlist diazepam professional
<a href=https://mgdiazepam.com/#>diazepam</a>
how does diazepam 2mg make you feel
เมื่อเวลา: 07-12-2019, 01:28:08 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : online compounding pharmacy

canada drugs pharmacy technician class online
เมื่อเวลา: 06-12-2019, 22:58:35 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : roman online pharmacy reviews

canadian pharmacy review
<a href=" http://canadapharmxpd.com# ">online pharmacy school amefcgsdgfeom</a>
canada pharmacy overseas online pharmacy no prescription svlfiiewdgzsq
เมื่อเวลา: 06-12-2019, 22:16:50 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : uixoctjofg

<a href="http://phenergan24.com/">phenergan on line</a>
เมื่อเวลา: 06-12-2019, 21:36:33 | จาก: Gast


 
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา