จำข้อมูลการล็อคอิน
ID
PW
[ ลืมรหัสผ่าน? ][]
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา


ชมทั้งหมด:
1608184
ชมวันนี้:
339
ชมเดือนนี้:
13697
ชมสูงสุด/วัน:
6208
ชมวานนี้:
625

สมาชิก: : [0] บุคคลทั่วไป: : [9]
 
 
 
เปิด ข้อมูลโรงเรียน
เปิด ข้อมูลบุคลากร
เปิด แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.1
เปิด บทเรียนออนไลน์ ม.2
คุณกำลังอยู่ที่:>  หน้าแรก >> ข่าวสาร >> แจ้งข่าวทั่วไป
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ไม่มีภาพประกอบ

ประกาศโรงเรียนเวตวันวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 โรงเรียนเวตวันวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนเวตวันวิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wettawan.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗๙๖๐๖๙๗๘ ในวันและเวลาราชการ

 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
สมาน วิโรจน์อุไรเรือง 
(นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
ศศิวิมล ทันวัน
(นางศศิวิมล ทันวัน)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
 โดย นางศศิวิมล ทันวัน ครู
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งพิมพ์สั่งพิมพ์ | 18-12-2018, 14:28:00 | บันทึกโดย:Admin
   
ให้คะแนนบทความความคิดเห็น
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : yxjcepbr

<a href="https://tadaciponline.com/">tadacip 20 mg</a> <a href="https://xenicalcapsules.com/">xenical orlistat</a> <a href="https://ventolinhfainhaler.com/">buy ventolin inhaler</a> <a href="https://prednisone1.com/">prednisone prescription</a> <a href="https://doxycycline02.com/">doxycycline</a> <a href="https://cialisq.com/">generic cialis uk</a>
เมื่อเวลา: 21-10-2019, 07:19:17 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : buy cialis online Jamieafrory

efek samping cialis england
<a href=http://www.cialisle.com/>cialis causa hemorroidas</a>
cialis antibiotics
<a href="http://www.cialisle.com/">cialis</a>
naproxen and cialis
เมื่อเวลา: 21-10-2019, 06:25:41 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : mzgbxkpl

<a href="https://kamagra10.com/">cheap kamagra</a>
เมื่อเวลา: 21-10-2019, 06:08:31 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : gfjzvzkdy

<a href="http://doxycycline02.com/">doxycycline</a> <a href="http://clomidforwomen.com/">buy clomid online without prescription</a> <a href="http://lasix911.com/">lasix 80 mg</a> <a href="http://atarax50.com/">buy atarax</a> <a href="http://motilium10mg.com/">motilium for sale</a> <a href="http://azithromycinwithoutprescription.com/">buy azithromycin</a> <a href="http://advair250.com/">advair 250/50</a> <a href="http://prednisolone40.com/">buy prednisolone</a> <a href="http://doxycycline2.com/">doxycycline</a> <a href="http://cafergotmedication.com/">cafergot medication</a>
เมื่อเวลา: 21-10-2019, 04:44:23 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : lczxacli

<a href="https://zithromaxazithromycin.com/">buying zithromax</a> <a href="https://cialis5.com/">cheap cialis 5 mg</a> <a href="https://buyindocinonline.com/">indocin online</a> <a href="https://doxycycline02.com/">buy cheap doxycycline</a> <a href="https://ventolin100.com/">ventolin</a>
เมื่อเวลา: 21-10-2019, 01:05:52 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : yqwqmsyk

<a href="https://acyclovir800.com/">generic acyclovir</a> <a href="https://motilium10mg.com/">motilium 10mg</a> <a href="https://metformin850.com/">buy metformin 500mg</a> <a href="https://tadalafil20tab.com/">tadalafil</a> <a href="https://tadacip2019.com/">tadacip</a> <a href="https://prednisone1.com/">no prescription prednisone</a> <a href="https://xenicalcapsules.com/">buy xenical online cheap</a> <a href="https://seroquelwithoutprescription.com/">seroquel online</a> <a href="https://lisinopril5.com/">generic lisinopril</a> <a href="https://cafergotmedication.com/">cafergot generic</a>
เมื่อเวลา: 20-10-2019, 22:10:38 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : lrzizoyp

<a href="https://tadaciponline.com/">tadacip 20</a> <a href="https://doxycycline2.com/">doxycycline</a>
เมื่อเวลา: 20-10-2019, 19:35:15 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : vsvflbjnzf

<a href="http://cafergotmedication.com/">generic cafergot</a> <a href="http://seroquelwithoutprescription.com/">seroquel</a& gt; <a href="http://xenicalcapsules.com/">xenical orlistat</a> <a href="http://lasix911.com/">buy lasix online no prescription</a> <a href="http://motilium10mg.com/">motilium 10mg</a> <a href="http://azithromycinwithoutprescription.com/">buy azithromycin</a> <a href="http://elimite5.com/">elimite online</a> <a href="http://acyclovir800.com/">acytoclovir 800</a> <a href="http://doxycycline2.com/">doxycycline hyc 100mg</a> <a href="http://tadaciponline.com/">buy tadacip</a> <a href="http://lipitor20.com/">lipitor</a> <a href="http://acyclovir400.com/">500 mg acyclovir without prescription</a> <a href="http://doxycycline02.com/">buy doxycycline online</a> <a href="http://tadacip2019.com/">tadacip 20mg</a> <a href="http://celebrex400.com/">celebrex</a> <a href="http://ventolinhfainhaler.com/">ventolin hfa inhaler</a> <a href="http://kamagra10.com/">kamagra online</a> <a href="http://valtrexcost.com/">valtrex cost</a> <a href="http://ventolin100.com/">buy ventolin inhaler online</a> <a href="http://tetracyclinerx.com/">tetracycline buy online</a>
เมื่อเวลา: 20-10-2019, 18:44:24 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : lixqoqsk

<a href="https://acyclovir800.com/">acyclovir</a> <a href="https://zithromaxazithromycin.com/">where can i buy zithromax</a> <a href="https://prednisone1.com/">prednisone medication</a> <a href="https://cialis5.com/">cialis 5mg</a> <a href="https://buyindocinonline.com/">indocin 25 mg</a> <a href="https://doxycycline2.com/">doxycycline 100mg online</a> <a href="https://seroquelwithoutprescription.com/">seroquel buy</a> <a href="https://celebrex400.com/">celebrex buy online</a> <a href="https://lasix911.com/">100 mg lasix no prescription</a> <a href="https://ventolinhfainhaler.com/">ventolin hfa inhaler</a>
เมื่อเวลา: 20-10-2019, 18:34:33 | จาก: Gast
ความคิดเห็นของ: Gast
หัวข้อ : wmaiodrv

<a href="http://levitra3.com/">generic levitra online usa</a>
เมื่อเวลา: 20-10-2019, 17:27:54 | จาก: Gast


 
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม ข่่าวกิจกรรมโรงเรียน ดาวน์โหลดข้อมูล ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน บทความน่ารู้ ติดต่อเรา